Varmt välkommen till leg psykolog Anette Polsk. Jag erbjuder behandling och handledning utifrån kognitiv beteendeterapi individuellt och i grupp.

Kognitiv beteendeterapi är en form av psykoterapi som grundar sig på forskning och teoribildning inom inlärningspsykologi, kognitionspsykologi och socialpsykologi. Denna form av psykoterapi har ett starkt vetenskapligt stöd som psykoterapeutisk behandling för ett stort antal varierande former av psykiska besvär och störningar. Tonvikten ligger på samspelet mellan individen och omgivningen, med fokus på beteendet här och nu. Med beteende avses både det yttre observerbara beteendet men också kroppsliga reaktioner samt egna tanke- och känslomässiga tolkningar av en situation.

En individuell behandling inleds med 1-3 bedömningssamtal där en noggrann analys av problemet görs. Vi formulerar tillsammans hur dina problem ser ut och vilka förändringar du vill uppnå. Genom att diskutera dina erfarenheter av vilka beteenden och strategier som fungerat bra för dig, och vilka som blivit ett hinder lägger vi upp en plan för hur du ska nå dina mål. Genom att skapa delmål där du steg för steg övar in nya beteendemönster i din vardag skapas goda förutsättningar för att lyckas.

KBT kännetecknas av förhållandevis korta behandlingstider på ca 5-20 gånger. En av de centrala delarna i behandlingen är användandet av hemuppgifter vilket också fungerar som ett sätt att öva in nya beteendemönster i vardagen.